Toàn tỉnh tăng hơn 10,7 nghìn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

D.LỆ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 128 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

Nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo nay rơi vào lại hộ nghèo khi chuẩn tiếp cận đa chiều tăng. Ảnh: D.L
Quảng Nam tăng 10.759 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: D.L

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 được thực hiện theo 2 mức chuẩn của 2 giai đoạn 2016 - 2020 và 2022 - 2025.

Rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 19.212 hộ, tỷ lệ 4,4% (giảm 3.156 hộ so với năm 2020). Tổng số hộ cận nghèo là 7.823 hộ, tỷ lệ 1,79% (giảm 1.041 hộ so với năm 2020).

Rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, tổng số hộ nghèo là 33.127 hộ, tỷ lệ 7,59% (tăng 10.759 hộ, tương ứng tăng 2,36% so với năm 2020). Tổng số hộ cận nghèo là 8.202 hộ, tỷ lệ 1,88% (giảm 662 hộ, tương ứng giảm 0,19% so với năm 2020).

Kết quả này sẽ là căn cứ để tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2022.

TAGS