Triển khai sâu rộng phong trào thi đua vì người nghèo

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định 3043 ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Từ sự hỗ trợ của các chính sách giảm nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững hơn. Ảnh: D.L
Từ các chính sách giảm nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: D.L

Kế hoạch nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Quảng Nam không còn đói nghèo”. Giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Hỗ trợ người nghèo, hộ vượt nghèo lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu là tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 0,3-0,4%/năm; tỷ lệ nghèo của các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân 3-4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%/năm. Phấn đấu đến năm 2025 có 2 huyện nghèo, 28 xã và 10 thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua; được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi ngành, địa phương, phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân.

UBND cấp huyện, xã thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn phong trào thi đua với phong trào “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Các địa phương tập trung thi đua đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng phát triển với vùng khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, khu vực rừng đặc dụng.

Quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh cũng yêu cầu vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn; cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, địa bàn khó khăn. Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn; vận động các hộ khá, giỏi giúp đỡ hộ nghèo...

TAGS

Giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết việc làm

TÂM ĐAN - MAI NHI |

Phát huy các chính sách hỗ trợ thoát nghèo, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động là cách làm hay của huyện miền núi Nông Sơn để giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo bền vững

DIỄM LỆ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Quảng Nam.

Nỗ lực giảm nghèo

LÊ DIỄM |

Năm đầu tiên của giai đoạn 2022 - 2025, mục tiêu giảm nghèo bền vững được cho là thách thức không nhỏ đối với mỗi địa phương, nhất là miền núi. Nhiều huyện đang nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm số hộ nghèo, dù biết rằng sẽ rất khó khăn.

Lãnh đạo huyện Hiệp Đức đối thoại với người dân về công tác giảm nghèo

LINH NHI |

Sáng 27/10, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền cấp huyện với hộ nghèo xã Thăng Phước.