Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022: Giám sát việc khắc phục khuyết điểm

HÀN GIANG |

Trước thời điểm tổ chức, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở kỳ đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm vừa qua.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các đảng ủy trược thuộc Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trong 2 tháng đầu năm 2023. Ảnh: N.ĐOAN
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các đảng ủy trược thuộc Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trong 2 tháng đầu năm 2023. Ảnh: N.ĐOAN

Làm rõ hạn chế, khuyết điểm

Ngày 20/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1247 về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tự rà soát, chấn chỉnh, khắc phục kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện yêu cầu này, có 7/1.148 tổ chức cơ sở đảng; 4/3.317 chi bộ trực thuộc và 2.941/64.089 đảng viên được điều chỉnh mức xếp loại xuống thấp hơn.

Về kết quả năm 2022, theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, trung thực, khách quan, đúng quy trình, đảm bảo khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương.

Việc tham gia đánh giá của các chủ thể liên quan tương đối chính xác, thể hiện tinh thần trách nhiệm, theo hướng tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung khá toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên với các tiêu chí định lượng, bằng sản phẩm cụ thể. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức thực hiện kiểm điểm đảm bảo đúng hướng dẫn, dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện và hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác gợi ý kiểm điểm được các cấp ủy thực hiện nghiêm, phân công các đồng chí lãnh đạo cấp ủy phụ trách các đơn vị, địa phương dự theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm. Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý phê bình và đề ra biện pháp thiết thực nhằm phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

“Năm 2022, các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 356 tập thể, 383 cá nhân. Nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm hoặc chậm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên một số lĩnh vực như giải ngân vốn đầu tư; giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án; hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư; giáo dục; y tế; phòng chống tham nhũng...

Hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và trách nhiệm của cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành công việc. Từ gợi ý kiểm điểm của cấp có thẩm quyền, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiểm điểm, giải trình làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân có liên quan để đề ra các giải pháp khắc phục” - ông Nguyễn Chín nói.

Giám sát việc khắc phục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết, từ năm 2018 đến nay, các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm 1.157 lượt tập thể và 1.390 lượt cá nhân. Các tập thể, cá nhân kiểm điểm nghiêm túc với tinh thần “tự soi, tự sửa”, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu.Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, ngay sau khi có kết quả kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành văn bản thông báo kết quả đến cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân được biết đúng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, làm cơ sở để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hai năm liên tiếp sẽ thực hiện việc miễn nhiệm theo Quy định số 41, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân từ quy trình, hồ sơ đến kết quả. Đặc biệt, chú ý tiêu chí đánh giá, khung tiêu chuẩn các mức chất lượng.

Chỉ đạo xếp loại lại đối với những trường hợp đảng viên có kết quả đánh giá, xếp loại cao hơn mức xếp loại cán bộ, công chức hoặc cá nhân người đứng đầu xếp loại cao hơn mức xếp loại của tập thể.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề; trong đó, lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát việc đánh giá, xếp loại đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý.

“Để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định, hướng dẫn của Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân đã được chỉ ra, có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm” - ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

TAGS