Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng

NGUYỄN XUÂN ĐỨC |

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là vũ khí sắc bén, có sức mạnh to lớn góp phần quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2022. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2022. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”, “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”.

Đi vào thực chất

Nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, nhiều năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tư tưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần tích cực vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Việc quán triệt, triển khai các chủ trương, định hướng, văn bản của cấp trên đến sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức nghiêm túc, bài bản, chất lượng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và các Chỉ thị (số 06, 03, 05-CT/TW) và Kết luận của Bộ Chính trị khóa X, XI, XII, XIII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chiều sâu và đi vào thực chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Các cấp ủy tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời thông tin tình hình thời sự, định hướng thông tin trước những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm; gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị..., qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, tinh thần “tự soi, tự sửa” của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp.

“Đi trước mở đường”

So với yêu cầu thực tiễn, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối có lúc, có nơi chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu; một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức dẫn đến chất lượng, hiệu quả có mặt chưa cao; nội dung, hình thức chưa được đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ; tuyên truyền còn thiếu và yếu. Tinh thần, thái độ học tập, nêu gương của một số đảng viên, quần chúng, trong đó còn có cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu nghiêm túc, chưa hiệu quả...

Trước bối cảnh của tình hình thế giới và khu vực có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức; cuộc cách mạng 4.0 đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội; sự bùng nổ của thông tin trên internet dẫn đến thông tin đa chiều; mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập; sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch,... thì công tác tư tưởng lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong công tác tư tưởng ở Đảng bộ Khối, đòi hỏi mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, quan tâm đúng, đủ, kịp thời công tác tư tưởng; xem đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”, tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã đề ra.