Tháng 8, thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm

TÙNG CHI |

(QNO) - Báo cáo của Tỉnh ủy cho biết, trong tháng 8, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Trong tháng, ban thường vụ cấp ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên; giám sát chuyên đề 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra cấp huyện tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 2 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm; 2 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật; đang kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 8 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 7 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng 8 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 7 tổ chức đảng và 5 đảng viên; thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm (ban thường vụ cấp ủy huyện xử lý 1 đảng viên với hình thức cảnh cáo; ủy ban kiểm tra cấp huyện xử lý khai trừ 1 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên; đảng ủy cơ sở xử lý khiển trách 1 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên; chi bộ xử lý kỷ luật khiển trách 1 đảng viên).

TAGS