Xây dựng tổ chức đảng "bốn tốt"

HÀN GIANG |

Hôm nay 17/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (khóa XXII) bàn các nội dung theo chương trình công tác năm; trong đó, thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thanh (Tam Kỳ) vào ngày 25/7/2022. Ảnh: N.ĐOAN
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thanh (Tam Kỳ) vào ngày 25/7/2022. Ảnh: N.ĐOAN

Về kết quả sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng thực hiện các nội dung của nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đi vào nền nếp

Dự thảo kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy (hiện nay 98,3% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy). Phấn đấu hằng năm có hơn 90% TCCSĐ, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Chú trọng công tác xây dựng TCCSĐ, Huyện ủy Đại Lộc tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các TCCSĐ đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn; củng cố cấp ủy cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Từ năm 2010 đến nay, Huyện ủy thành lập mới 21 chi bộ cơ sở, giải thể 7 chi đảng bộ cơ sở, sáp nhập 6 chi bộ cơ sở và đổi tên, chuyển giao, nhận chuyển giao 5 chi đảng bộ cơ sở. Đại Lộc hiện có 63 TCCSĐ, gồm 21 đảng bộ và 42 chi bộ trực thuộc.

Theo ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, hoạt động của các loại hình TCCSĐ đã đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Ban Bí thư.

Các đảng bộ xã, thị trấn ngày càng thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị cơ sở; việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động luôn được xác định là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Đảng ủy xã, thị trấn lãnh đạo bằng việc đề ra chủ trương, nghị quyết; công tác kiểm tra, giám sát; thông qua các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị và bằng công tác tổ chức, cán bộ.

Qua đó, vừa phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở xã, thị trấn, khắc phục được tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Tiên Phước có bước chuyển biến rõ nét.

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước cho hay, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án 03 ngày 4/4/2017 về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025, hằng năm đều xây dựng kế hoạch để triển khai, thực hiện.

Từ đó, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, hằng năm tổ chức các buổi tọa đàm, gặp mặt bí thư chi bộ thôn, khối phố, tạo diễn đàn để các bí thư chi bộ, bí thư cấp ủy giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong tham mưu, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ

Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) trình hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 (khóa XXII) khẳng định quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - hoàn thành trong tháng 11/2022.

Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở; phân công ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, cốt lõi của việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết số 21 vào cuộc sống là tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

“Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương phân công Tỉnh ủy viên về tham dự sinh hoạt với ban chấp hành đảng bộ xã, phường, thị trấn và chi bộ khu dân cư. Đồng thời chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng nơi mình sinh hoạt. Lấy hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng nơi được phân công phụ trách là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên phụ trách” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.