99% đơn vị sự nghiệp công lập ở Quảng Nam thực hiện cơ chế tự chủ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam có 896/905 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, chiếm 99%. Quảng Nam cũng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước cho 533/543 đơn vị, đạt 98,15%.

Trong số 533 đơn vị quản lý nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130 ngày 17.10.2005 của Chính phủ, ở cấp tỉnh có 43 sở ban ngành, cấp huyện có 259 cơ quan chuyên môn, cấp xã có 241 xã.

Kinh phí tiết kiệm được nhờ tự chủ là 87,29 tỷ đồng; trong đó tiết kiệm chi quỹ lương hơn 29,2 tỷ đồng, tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài quỹ lương) hơn 58 tỷ đồng.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong số 896 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16 ngày 14.2.2015 của Chính phủ, có 4 đơn vị tự bảo đảm hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, 30 đơn vị tự bảo đảm hoạt động chi thường xuyên, 164 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên và 698 đơn vị ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

TAGS