Ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển du lịch Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 7.10, UBND tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển du lịch Quảng Nam. Ảnh: N.P
Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển du lịch Quảng Nam. Ảnh: N.P

Theo đó, tại đề án này đã đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt là tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC lĩnh vực du lịch các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội. Tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, đia phương trên địa bàn tỉnh. Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC phục vụ phát triển du lịch. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực CCHC phục vụ phát triển du lịch trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch.

Đề án nhằm đẩy mạnh công tác CCHC phục vụ phát triển du lịch, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, bộ máy ngành du lịch được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư lĩnh vực du lịch. 

Trên cơ sở cải thiện chỉ số PCI sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy ngành du lịch phát triển, góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững. Góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tiễn.

TAGS