Ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

NAM PHƯƠNG |

(QNO)- UBND tỉnh vừa có quyết định 3242 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.

Mục đích thực hiện kế hoạch lần này nhằm chuyển giao hoàn toàn việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận. Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp hình thành cơ sở dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác, từng bước thực hiện thống nhất thông qua hệ thống doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên toàn tỉnh.

Đồng thời UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh cho đến khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được phép thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo hình thức thuê dịch vụ quy định tại Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo đảm vai trò, trách nhiệm của cơ quan liên quan trong việc thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị: thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện Đề án; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm hiệu quả nội dung Đề án.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của các cơ quan liên quan và tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị, có sự đánh giá kết quả, kinh nghiệm sau khi triển khai thực hiện Đề án.

TAGS