Cải cách hành chính ở huyện Núi Thành: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công vụ

VĂN PHIN |

Với những giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính của huyện Núi Thành có bước đột phá: bộ máy nhà nước từng bước tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Huyện Núi Thành tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ. Ảnh: VĂN PHIN
Huyện Núi Thành tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ. Ảnh: VĂN PHIN

Thời gian qua, UBND huyện Núi Thành rất tích cực thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa.

Bộ phận kiểm soát TTHC huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật và xây dựng Danh mục tổng thể các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; tham mưu ban hành quy trình giải quyết TTHC; phối hợp trong công tác công khai niêm yết, giải quyết TTHC.

Đến nay, Núi Thành có tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 276, trong đó 266 TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và 10 TTHC thực hiện tại Thanh tra huyện.

Ở 17/17 xã, thị trấn, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn là 103, trong đó 94 TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 9 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Trong năm 2021, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Núi Thành đã tiếp nhận 9.124 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, đã giải quyết 8.934 hồ sơ; trong đó trả đúng hạn 8.355 hồ sơ, trả quá hạn 679 hồ sơ. Có 190 hồ sơ đang giải quyết, trong đó chưa đến hạn 162 hồ sơ, quá hạn 28 hồ sơ.

Những năm qua, UBND huyện Núi Thành tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, huyện đã cắt giảm được 8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện.

UBND huyện đã thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án huyện trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án - quỹ đất và Đội Quy tắc và quản lý công trình công cộng.

Hiện nay, UBND huyện chỉ còn 11 cơ quan chuyên môn, 61 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Năm 2021, huyện đã tinh giảm 3 biên chế công chức và 12 biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Huyện Núi Thành đã xây dựng Đề án vị trí việc làm của HĐND và UBND huyện giai đoạn 2022 - 2025 với 116 vị trí và 103 biên chế, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Theo đó, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn đã được trang bị cơ bản, đáp ứng nhu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Đinh Văn Thiên - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, đến nay 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; 100% công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ.

Ảnh: VĂN PHIN
Ảnh: VĂN PHIN

UBND huyện cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, triển khai các hệ thống một cửa điện tử. Cổng thông tin điện tử huyện thường xuyên cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình hoạt động của huyện trên tất cả lĩnh vực cũng như truyền tải chủ trương, chính sách đến với tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân.

Huyện cũng công khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên cổng thông tin điện tử, đáp ứng nhu cầu tra cứu của nhân dân. Đồng thời thường xuyên tiếp nhận và trả lời ý kiến, phản hồi của nhân dân thông qua Cổng thông tin điện tử huyện.

Theo ông Lê Văn Sinh – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, công tác cải cách hành chính của huyện có bước đột phá tích cực. Trong đó, hệ thống một cửa điện tử đã đưa vào hoạt động, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thực hiện theo quy định.

Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử đã giúp cho công dân có thể tra cứu và biết được hồ sơ của mình đã được giải quyết tới giai đoạn nào, tiết kiệm được thời gian đi lại.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo góp phần xây dựng cơ quan hành chính các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; cải tiến phương thức làm việc của các cơ quan hành chính, đổi mới phương thức hội họp. Số lượng các cuộc họp trực tuyến tăng so với trước đây, các văn bản bằng giấy giảm so với văn bản điện tử...

TAGS