Chuyển biến cải cách hành chính ở Đông Giang

CÔNG TÚ |

Năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, huyện Đông Giang đã xây dựng kế hoạch khắc phục, từng bước đẩy mạnh cải cách để giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của huyện Đông Giang. Ảnh: C.T
Giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của huyện Đông Giang. Ảnh: C.T

Nhận diện hạn chế

“Năm 2020, theo đánh giá xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh, Đông Giang là một trong những địa phương nằm ở vị trí thấp. Huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm nội dung này” - ông A Vô Tô Phương, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang chia sẻ.

Kết quả trên phản ánh hạn chế, vướng mắc trong triển khai CCHC của Đông Giang. Đó là, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC nên chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa đạt kết quả cao.

Việc tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công mức độ 3, 4, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt yêu cầu. Trong trao đổi công việc, một số cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa sử dụng thư điện tử.

Kiểm điểm theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng kế hoạch khắc phục, đầu năm 2021, UBND huyện Đông Giang ban hành hàng loạt văn bản về triển khai kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025, cải thiện chỉ số CCHC để thực hiện theo từng nhiệm vụ phụ trách của các cơ quan đã được giao ở từng lĩnh vực.

Tại các cuộc họp thường kỳ, UBND huyện luôn đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch CCHC. UBND huyện còn thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách TTHC để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, như phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về CCHC đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thông qua hội nghị, sao gửi văn bản, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt tại các cuộc họp, lồng ghép trong chương trình thời sự của huyện, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

Chương trình nghệ thuật “Tuyên truyền CCHC” do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp tổ chức vào tối 24/11/2022 tại Đông Giang. Ảnh: ĐHT
Chương trình nghệ thuật “Tuyên truyền CCHC” do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp tổ chức vào tối 24/11/2022 tại Đông Giang. Ảnh: ĐHT

Ông A Vô Tô Phương cho biết thêm, Đông Giang đã phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức về CCHC cho cán bộ quản lý, chuyên viên cấp huyện và cấp xã; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho cơ quan, đơn vị, địa phương về giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4.

Cùng với đó, rà soát TTHC, nhất là thủ tục có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện thủ tục còn chồng chéo, rườm rà để sửa đổi và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp.

Việc cải cách TTHC theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông” được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nên bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn hoạt động khá hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân, giảm bớt sự phiền hà, sách nhiễu.

Kết quả chuyển biến khá rõ, khi đến nay tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt hơn 80%. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công tiến hành nhanh, trừ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn giải ngân của các dự án còn lại đến cuối tháng 10/2022 đã đạt tỷ lệ 89%.

Tiếp tục cải thiện

Trong nỗ lực cải thiện chỉ số CCHC, Đông Giang chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Toàn bộ 11 xã, thị trấn cùng 16 cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã áp dụng phần mềm văn phòng điện tử Q-Office.

Một số đơn vị đã sử dụng phần mềm ngành dọc cấp trên; tất cả công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Thực hiện số hóa, chữ ký số trên các văn bản; sử dụng e-mail công vụ trong trao đổi nội bộ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND 11 xã, thị trấn nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong việc trao đổi văn bản, thông tin nội bộ. Các cuộc họp trực tuyến đảm bảo kết nối thông suốt đến tất cả xã, thị trấn.

Ông A Vô Tô Phương cho biết, địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác này. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND đảm bảo phù hợp với quy định.

Huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; tăng cường giải quyết các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; giải quyết TTHC phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích; niêm yết công khai bộ TTHC do UBND tỉnh ban hành cho từng ngành, lĩnh vực; cập nhật toàn bộ TTHC trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Thời gian tới, Đông Giang sẽ tiếp tục ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành, tác nghiệp trong quá trình tiếp nhận, theo dõi và giải quyết hồ sơ, TTHC.

Tiếp tục thực hiện tốt đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc trong giải quyết các TTHC, đầu tư xây dựng cơ bản cũng như có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đây, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về CCHC cho cán bộ, công chức huyện, xã trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC.•

TAGS