Chuyển giao Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh

CHÂU NỮ |

* Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

(QNO) - Từ ngày 15.3.2021, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) tỉnh sẽ được chuyển giao nguyên trạng về Văn phòng UBND tỉnh quản lý; đồng thời thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh.

Trung tâm Hành chính công Quảng Nam. Ảnh: C.N
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC&XTĐT Quảng Nam. Ảnh: C.N

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 528 về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh quản lý, kể từ ngày 15.3.2021 theo Đề án chuyển giao và tổ chức lại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 263 ngày 25.1.2021.

UBND tỉnh giao Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục điều chuyển, bàn giao tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, biên chế, nhân sự... của Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, hoàn thành bàn giao trước ngày 10.3.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan; thẩm định, tham mưu ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để đảm bảo Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam đi vào hoạt động ổn định từ ngày 15.3.2021.

TAGS