Đại Lộc nỗ lực xây dựng chính quyền số

HOÀNG LIÊN |

Công cuộc chuyển đổi số được huyện Đại Lộc chú trọng triển khai 18/18 xã/thị trấn và nhiều cơ quan, đơn vị, bước đầu có những kết quả khả quan.

Điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại xã Đại Thạnh, Đại Lộc). Ảnh: CTV
Điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại xã Đại Thạnh, Đại Lộc). Ảnh: CTV

Đến nay, UBND huyện Đại Lộc đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo “Chuyển đổi số (CĐS) huyện Đại Lộc”; UBND 18/18 xã/thị trấn cũng thành lập Ban chỉ đạo CĐS cấp xã/thị trấn, đồng thời xây dựng chương trình/kế hoạch/đề án triển khai CĐS trung hạn, dài hạn theo lộ trình đề ra.

UBND huyện và các xã/thị trấn cũng thành lập các tổ hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công (DVC) trực truyến mức độ 3, 4. Có 100% xã/thị trấn đã xây dựng chính quyền số và kết nối liên thông 4 cấp hành chính phục vụ xây dựng chính quyền số...

Theo ông Đặng Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về CĐS, tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Sở TT-TT chạy kiểm thử 304 DVC trực tuyến cấp huyện, cấp xã trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hệ thống Q-Office được áp dụng đồng bộ với 90% văn bản đến và đi cấp huyện, 80% ở cấp xã (trừ văn bản mật). 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện đến xã đã được cấp chữ ký số chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ...

Tổng DVC trực tuyến mức độ 3, 4 được cấu hình trên Cổng dịch vụ công tỉnh 6 tháng đầu năm là 226 DVC (có 216 DVC cấp huyện). Huyện sử dụng song hành 2 hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến do Sở TT-TT lắp đặt kết nối từ Trung ương, tỉnh, huyện và hệ thống do UBND huyện lắp đặt kết nối từ huyện đến 18/18 xã, thị trấn...

Cũng theo ông Kỳ, bên cạnh kết quả đạt được, công cuộc CĐS tại Đại Lộc vẫn còn những khó khăn, thách thức. CĐS hiện chỉ mới thể hiện ở chính quyền số, chưa thể hiện rõ về phát triển kinh tế số, xã hội số và chưa thể hiện kết quả CĐS của các ngành, lĩnh vực.

Việc tiếp cận các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CĐS còn hạn chế, chưa tạo nên hệ sinh thái nền hành chính công - công dân số. Kinh phí hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ số chưa đáp ứng yêu cầu…

Ông Kỳ cho biết, thời gian tới, ban chỉ đạo CĐS các cấp ở Đại Lộc sẽ tăng cường xử lý dứt điểm các thủ tục hành chính còn tồn đọng, quá hạn trên hệ thống “một cửa điện tử” tỉnh nhằm tăng mức (level) đánh giá tình hình xử lý và giải quyết thủ tục hành chính trên bản đồ thể chế của tỉnh.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng và kiện toàn mô hình “xã/thị trấn thông minh”. Tiếp tục đôn đốc cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan cài đặt và sử dụng các nền tảng, phần mềm tiện ích CĐS...

TAGS