Duy Xuyên phấn đấu hơn 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022.

Duy Xuyên đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh.
Duy Xuyên khai trương Trung tâm Điều hành thông minh vào tháng 9.2021. Ảnh: N.P

Duy Xuyên đề ra chỉ tiêu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật). Hơn 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và hơn 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Hơn 70% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh được kết nối, chia sẻ cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, phấn đấu hơn 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ. Hơn 30% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. Tất cả cơ quan nhà nước từ cấp huyện tới cấp xã kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước...

Theo kế hoạch, Duy Xuyên tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đồng bộ; ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh; cải thiện mối liên kết giữa chính quyền - người dân - doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

TAGS