Giảm 311 biên chế đợt 2.2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (ngày 20.11.2014) và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP (ngày 31.8.2018) của Chính phủ đối với 311 trường hợp.

Trong đó, khối hành chính giảm 21 người; khối sự nghiệp 250 người; cán bộ, công chức cấp xã 40 người. Dự toán kinh phí thực hiện giảm biên chế hơn 47,3 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ hưu trước tuổi hơn 45,2 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chế độ thôi việc ngay hơn 2,1 tỷ đồng.

TAGS