Giao biên chế theo vị trí việc làm

HÀN GIANG |

Sau nửa năm tạm giao biên chế, tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc vào sáng nay 18.7, UBND tỉnh trình kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2022 trên cơ sở kết quả thẩm định Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện, thông qua các báo cáo, tờ trình dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh. Trong đó, có nội dung kế hoạch biên chế năm 2022. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện, thông qua các báo cáo, tờ trình dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh. Trong đó, có nội dung kế hoạch biên chế năm 2022. Ảnh: N.Đ

Giảm người hưởng lương từ ngân sách

Năm 2022, Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam 3.156 biên chế công chức, giữ nguyên như số giao năm 2021. Tuy nhiên ở thời điểm đầu năm, do các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành xây dựng Đề án Vị trí việc làm để trình UBND tỉnh thẩm định, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định tạm giao 3.126 biên chế công chức năm 2022 cho các đơn vị, địa phương.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định biên chế theo vị trí việc làm, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất giao 3.137 biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022, thấp hơn 19 biên chế so với số Bộ Nội vụ giao.

Từ tình hình thực tế việc phân bổ, quản lý, sử dụng người làm việc và kết quả thẩm định Đề án Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (gọi chung là biên chế viên chức), UBND tỉnh dự kiến năm 2022 cơ bản giữ nguyên số biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT thuộc UBND cấp huyện và Sở GD-ĐT đã được UBND tỉnh giao như năm 2021 là 23.564 biên chế.

Đồng thời dự kiến giao 6.211 biên chế viên chức năm 2022 theo Đề án Vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ thuộc tỉnh (trừ đơn vị sự nghiệp GD-ĐT thuộc UBND cấp huyện và Sở GD-ĐT). Bao gồm 4.139 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước (giảm 21,4% so với số giao năm 2021) và 2.072 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đơn vị.

Theo tờ trình, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giao 273 định mức lao động cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam; giao 90 định mức lao động đối với các các tổ chức hội; giao 2.290 định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) cho các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt 27.703 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước - giảm 1.055 biên chế so với năm 2021 (giảm 1.192 so với số Bộ Nội vụ thẩm định).

Còn biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, do UBND tỉnh quyết định là 2.072 biên chế (tăng 1.075 biên chế so với số tạm giao năm 2022).

Có thể thấy, điểm mới của kế hoạch giao biên chế công chức, viên chức năm 2022 được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này là đã sử dụng kết quả thẩm định Đề án Vị trí việc làm để làm cơ sở giao chỉ tiêu.

Về giao biên chế công chức, có tính đến yếu tố bổ sung biên chế ở các cơ quan, tổ chức hành chính được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ; cắt giảm biên chế đối với một số đơn vị và còn dự phòng 19 chỉ tiêu để có nguồn khi cần bổ sung trong tương lai.

Đối với viên chức, ưu tiên bố trí đủ biên chế cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy; trong khi đó, ở các đơn vị sự nghiệp công lập khác ngoài giáo dục thì tăng số biên chế hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách.

Ngoài ra, với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nguyên tắc cụ thể, tăng tính chủ động của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng định mức lao động, kinh phí được giao.

Sử dụng hiệu quả chỉ tiêu được giao

Sở Nội vụ cho biết, khi xây dựng Đề án Vị trí việc làm, các đơn vị, địa phương đều đề xuất biên chế giai đoạn 2022 - 2025 theo vị trí việc làm tăng hoặc giữ nguyên so với số giao năm 2021. Trong đó, UBND cấp huyện đề nghị tăng thêm 83 biên chế và sở ngành 43 biên chế.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, việc thẩm định biên chế công chức theo vị trí việc làm tại từng đơn vị, địa phương đã được Hội đồng thẩm định do UBND tỉnh thành lập thực hiện căn cứ vào tiêu chí xác định biên chế công chức quy định tại Nghị định số 62 ngày 1.6.2020 của Chính phủ.

Đồng thời căn cứ quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 28 ngày 21.2.2022 của Bộ Chính trị là tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giai đoạn 2022 - 2026 cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; chỉ được đề xuất tăng biên chế công chức, viên chức khi thành lập tổ chức mới hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ.

Thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình, theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, số chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức chưa sử dụng còn khá nhiều (268 biên chế công chức, 3.627 biên chế viên chức). Trong khi đó nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ, nhất là khi thực hiện chủ trương, quy định về phân cấp, ủy quyền.

Để sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao, khắc phục nghịch lý “không sử dụng hết còn xin thêm”, ông Hà Đức Tiến - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức tuyển dụng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính.

Ngoài ra, thường xuyên rà soát mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, kịp thời trình HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức đã giao phù hợp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng biên chế.

Ông Tiến cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong hướng dẫn thực hiện; kịp thời giải quyết các vướng mắc, bất cập (nếu có) trong việc thực hiện hợp đồng lao động, sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

Bởi lẽ triển khai Nghị định 161 của Chính phủ từ đầu năm 2019 nhưng việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có sự thống nhất, đồng bộ (về thang bảng lương, thời hạn nâng lương…) đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

TAGS