Giao hơn 30.700 biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND giao biên chế công chức trong các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 thuộc các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được UBND tỉnh giao năm 2020 là 30.709 biên chế. Trong đó 23.379 biên chế sự nghiệp GD-ĐT; 5.262 sự nghiệp y tế; 662 sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể thao; 1.406 sự nghiệp khác.

Cụ thể: UBND 18 huyện, thị xã, thành phố có tổng biên chế công chức 20.837 người (19.650 biên chế sự nghiệp GD-ĐT; 403 sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể thao; 784 biên chế sự nghiệp khác).

Mười sáu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 9.103 biên chế (3.206 biên chế sự nghiệp GD-ĐT; 5.258 sự nghiệp y tế; 164 sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể thao; 475 sự nghiệp khác).

Mười ba đơn vị trực thuộc tỉnh 769 biên chế (523 sự nghiệp GD-ĐT; 4 sự nghiệp y tế; 95 sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể thao; 147 sự nghiệp khác).

* UBND tỉnh cũng giao định mức lao động cho 16 hội đặc thù với 88 định mức (59 biên chế, 29 hợp đồng), 1 hội không đặc thù (hội làm vườn) được giao 1 định mức biên chế.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc nêu trên không bao gồm số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ.

TAGS