Hiệp Đức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

VĂN MINH |

(QNO) - UBND huyện Hiệp Đức vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021.

Theo đó, huyện xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số trên cơ sở tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phê duyệt, cập nhật. Tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu của huyện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh. Duy trì, kết nối chia sẻ thông tin giữa huyện với Cổng dịch vụ công tỉnh.

Năm nay Hiệp Đức phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 60%, mức độ 4 đạt 30%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 80%; 60% hồ sơ, công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng... Đăng ký thí điểm 11/11 xã, thị trấn xây dựng xã thông minh.

TAGS