Hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 99,8%

CHÂU NỮ |

* Sắp xếp kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện

(QNO) - Năm 2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 66.039 hồ sơ và đã giải quyết 54.658 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn 54.541 hồ sơ, chiếm 99,8%.

Ngoài ra có 117 hồ sơ trễ hạn, chiếm 0,2% tổng hồ sơ đã giải quyết. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại trung tâm.

* Báo cáo của UBND tỉnh cũng cho biết, năm 2021 Quảng Nam tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính. Theo đó tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, triển khai sắp xếp kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo các Nghị định 107, 108, 120 của Chính phủ.

Cụ thể, phê duyệt phương án sắp xếp 17/19 sở, ban ngành (trừ Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ). Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, giữ nguyên 4 đơn vị và 17 phòng. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban ngành, từ 10 đơn vị giảm còn 8 đơn vị. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, từ 22 đơn vị giảm còn 18 đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ: đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh từ 6 đơn vị giảm còn 4 đơn vị, từ 77 phòng giảm còn 53 phòng; đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban ngành từ 64 đơn vị giảm còn 59 đơn vị, từ 666 phòng giảm còn 545 phòng; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện từ 63 đơn vị giảm còn 58 đơn vị.

Trong năm, Quảng Nam đã hoàn thành đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính của 35/39 đơn vị trên địa bàn tỉnh; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2021 với việc mở 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên.

TAGS

Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

A.Đ |

(QNO) - Sáng nay 3.12, Sở Thông tin và truyền thông tập huấn trực tuyến hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử cấp tỉnh cho cán bộ phụ trách bộ phận một cửa cấp tỉnh, huyện và nhân viên tiếp nhận TTHC.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính ở Duy Xuyên

NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH |

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Duy Xuyên không ngừng nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.