Hội An ban hành kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ

P.S |

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố theo quyết định của UBND tỉnh.

Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc ứng xử; nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy tắc ứng xử gắn với phong trào văn hóa nơi công sở; thực hiện quy tắc ứng xử gắn với quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành; xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện quy tắc ứng xử gắn với các phong trào thi đua…

Qua đó, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.

Theo Quyết định số 3510 ngày 30.11.2021 của UBND tỉnh, các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh gồm các quy tắc chung về thời gian làm việc, trang phục, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và các ứng xử trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trong các mối quan hệ xã hội.

TAGS