Khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện cải cách hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ ngày 17.5 đến 30.6.2021, Sở Nội vụ triển khai khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Nội vụ khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.
Sở Nội vụ khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (ảnh chụp màn hình).

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành, địa phương thông tin để cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ý kiến bằng cách truy cập vào đường dẫn: cchc.quangnam.gov.vn/banner “khảo sát công tác cải cách hành chính" và cung cấp thông tin theo theo mẫu phiếu.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tối thiểu 30% số cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian thực hiện lấy ý kiến từ ngày 17.5 đến ngày 30.6.2021.

Việc khảo sát nhằm thu thập thông tin đánh giá về những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và ghi nhận những kỳ vọng, mong muốn đối với công tác CCHC trong giai đoạn 2021 - 2030; tiếp thu các ý kiến góp ý, góp phần phục vụ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn mới.

Người tham gia khảo sát sẽ đánh giá về cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, về thủ tục hành chính, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công; về tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương; về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; về cải cách tài chính công, về hiện đại hóa hành chính.

Cùng với đó là đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai CCHC; đánh giá chung công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quảng Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất tỉnh cần tập trung, ưu tiên CCHC ở lĩnh vực, nội dung nào thời gian tới...

TAGS