Kiên quyết tinh giản biên chế

NGUYÊN ĐOAN |

Tinh giản biên chế gắn với kiện toàn, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tinh giản biên chế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: N.Đ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: N.Đ

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt chủ trương ổn định, không tăng biên chế, kiên quyết thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39.

Qua đó đã tinh giản 4.043 biên chế trong toàn hệ thống chính trị (từ 38.458 biên chế xuống còn 34.415 biên chế), đạt tỷ lệ 10,51%, cao hơn mục tiêu nghị quyết đề ra (tinh giản tối thiểu 10%); đồng thời đã chấm dứt 2.679 trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn, thời vụ, phục vụ ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ghi nhận từ cơ sở

Giảm được 10 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; qua đó đã giảm được 10 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 21 lãnh đạo sở, ngành; giảm 427 đơn vị cấp phòng và tương đương (cấp tỉnh 176 đầu mối, cấp huyện 251 đầu mối), 611 lãnh đạo cấp phòng và tương đương (cấp tỉnh 298, cấp huyện 313). Đã sắp xếp, giảm 479 thôn/tổ dân phố; còn lại 1.240 thôn/tổ dân phố. Toàn tỉnh tuyển dụng mới 7.454 công chức, viên chức.

Thực hiện chủ trương đến năm 2021 giảm 10% biên chế, đến nay biên chế đang sử dụng của khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Núi Thành là 57 biên chế (chưa đủ theo chỉ tiêu biên chế tỉnh giao năm 2021 là 64 biên chế). Như vậy, so với đầu năm 2015 giảm 19,72% (14/71 biên chế) và giảm 10,94% so với chỉ tiêu giao năm 2021.

Đối với khối Nhà nước, Núi Thành đã giảm 21 biên chế hành chính, tỷ lệ 18,26%; sự nghiệp giảm 172 người; giảm 51 cán bộ, công chức cấp xã và giảm 134 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm 381 cán bộ thôn/tổ dân phố.

Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, đến nay tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện thực hiện đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch đề ra. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị về thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế nhất định.

Số lượng biên chế xác định tinh giản từ năm 2015 đến năm 2021 chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi, trước tuổi; chưa có sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu biên chế trong cơ quan, tổ chức.

“Đội ngũ cán bộ nhìn chung đã được các cấp ủy đảng quan tâm đào tạo cơ bản, có trình độ và năng lực, song chất lượng, hiệu quả công tác còn có mặt hạn chế; chất lượng biên chế tuyển dụng mới được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn một số chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao” - ông Ấn chia sẻ.

Từ kết quả thực hiện Nghị quyết số 39, ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An cho hay, đã động viên được một số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn, năng lực công tác hạn chế, lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc để hưởng chính sách tinh giản biên chế. Một số cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập có bộ máy tinh gọn hơn, bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Song, cũng theo ông Chơi, số lượng người được tinh giản còn chậm, chủ yếu thuộc đối tượng nghỉ hưu đúng tuổi, số tinh giản theo Nghị định 108/NĐ-CP còn ít. Trong khi đó, việc xác định tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương không phù hợp, gây rất nhiều khó khăn trong thực hiện. Vì có cơ quan, đơn vị không có đối tượng thuộc diện tinh giản nên không thể xây dựng kế hoạch để thực hiện.

Về khách quan, do đặc thù của thành phố nên khối lượng công việc của các cơ quan, đơn vị khá lớn và phức tạp, tâm lý chung của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là ngại thiếu nhân sự thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi thực hiện tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc còn thấp và về điều kiện có mặt chưa phù hợp nên chưa khuyến khích, động viên những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tự nguyện đăng ký tham gia...

Vẫn còn thừa - thiếu

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát quan điểm, nội dung yêu cầu, chủ động tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch và tham mưu phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo quy định.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 39 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Đến nay, một số cơ quan, địa phương, đơn vị vẫn còn hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ. Số lượng biên chế xác định tinh giản từ năm 2015 đến năm 2021 chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi.

Việc tinh giản biên chế chủ yếu tự nguyện, thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các trường hợp tinh giản biên chế chủ yếu tập trung ở ngành giáo dục, y tế. Ngoài ra, việc chưa có sự thống nhất giữa cách tính biên chế thuộc khối Đảng và khối Nhà nước ảnh hưởng lớn tới việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị...

“Tình trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nơi thừa - nơi thiếu, chất lượng chưa cao, chuyên môn nghiệp vụ chưa hợp lý. Một số cơ quan, đơn vị do yêu cầu công việc cần biên chế để thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên việc giao chỉ tiêu tinh giản biên chế bình quân 10% như hiện nay là chưa phù hợp” - đồng chí Lê Văn Dũng nhìn nhận.

Chia sẻ về định hướng thực hiện Nghị quyết số 39 trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, toàn tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực nhằm thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên.

TAGS