Lấy chỉ số CCHC làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu

N.Đ |

(QNO) - Đó là mục đích được UBND tỉnh nêu rõ tại Kế hoạch 5484 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa được ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: N.Đ

Theo Kế hoạch 5484, việc xác định kết quả chỉ số CCHC năm 2023 của 20 sở, ban ngành, 18 UBND cấp huyện và 5 cơ quan ngành dọc cấp tỉnh căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được ban hành tại Quyết định số 1657 ngày 7/8/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC đối với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh.

Công bố chỉ số CCHC năm 2023 làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu và một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 cho tập thể, cá nhân. Trên cơ sở chỉ số CCHC năm 2023 xác định được mặt hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả CCHC trong thời gian tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp triển khai xác định chỉ số CCHC 2023 của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ được giao.

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC. Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định. Tổ chức điều tra xã hội học khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ đó, xác định được chỉ số CCHC phản ánh thực chất kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023. Nêu cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC.

TAGS