Mở 161 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2021, tỉnh Quảng Nam mở 161 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 16.343 cán bộ, công chức, viên chức với kinh phí hơn 15,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 15.12, năm 2021, tỉnh chủ trì, phối hợp mở 161 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với 16.343 học viên.

Trong đó mở 64 lớp đào tạo, bồi dưỡng khối Đảng cho 5.862 học viên (30 lớp đào tạo lý luận chính trị/1.463 học viên; 34 lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức/4.399 học viên); mở 97 lớp đào tạo, bồi dưỡng khối Nhà nước với 10.481 học viên.

Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 hơn 15,8 tỷ đồng; trong đó UBND tỉnh cấp hơn 9,1 tỷ đồng, còn lại từ nguồn khác.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí và theo dõi, hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

TAGS