Năm 2022 là năm tạo đột phá trong cải cách hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh vừa xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, xác định đây là năm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo là nâng cao chất lượng dịch vụ công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong cải cách TTHC, Ban chỉ đạo chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả, đảm bảo tất cả hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết TTHC phải được cập nhật đầy đủ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Kế hoạch nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu “4 tăng” (tăng tính công khai minh bạch; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường phương thức giải quyết TTHC qua môi trường mạng; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp); “2 giảm” (giảm thời gian thực hiện TTHC; giảm chi phí tuân thủ TTHC); “2 không” (không gây phiền hà, sách nhiễu; không trễ hẹn). Đồng thời rà soát, cắt giảm tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương.

Ban chỉ đạo đặt yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Về chuyển đổi số, sẽ tổ chức rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia hình thành hệ thống thông tin thống nhất về giải quyết TTHC từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTTC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1.6.2022; tại bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1.12.2022.

Theo kế hoạch, sẽ xây dựng và vận hành kho dữ liệu dùng chung; trung tâm điều hành thông minh (IOC); hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS); triển khai thí điểm thành lập tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, tổ dân phố; tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; giáo dục; nông nghiệp; tài nguyên và môi trường; du lịch; quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải.

TAGS