Nam Trà My gặp khó trong thực hiện cơ chế một cửa điện tử

HÀN GIANG |

Sáng 29.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nam Trà My trong 3 tháng đầu năm 2022.

UBND huyện Nam Trà My cho biết, tổng số hồ sơ tiếp nhận quý I.2022 là 857 hồ sơ; trong đó cấp huyện 170 hồ sơ, cấp xã 587 hồ sơ. Có 31 hồ sơ dịch vụ công trực tyến mức độ 3, 4.

Đến nay, UBND huyện có quyết định phê danh mục gồm 194 thủ tục hành chính trên 14 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa huyện.

Theo ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác hiệu quả tài nguyên cơ sở dữ liệu của huyện.

Người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trình độ dân trí còn thấp, nên cơ chế một cửa điện tử khó triển khai thực hiện, nhất là các dịch vụ công mức độ 3, 4; đường truyền internet về các xã không ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị lãnh đạo huyện Nam Trà My quyết liệt vào cuộc, tranh thủ tốt sự giúp đỡ của các sở ngành chuyên môn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí, các điều kiện cho huyện thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, với mục tiêu hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và tổ chức…

TAGS