Nghiêm túc thực hiện quy định tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân

B.T |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chương trình thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, giai đoạn 2021 - 2025.

Khẳng định quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân - Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ” là động lực để nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phong cách “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong thực hành dân chủ. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các quy định, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; quan tâm giáo dục đạo đức công vụ, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị tùy theo tính chất, đặc thù, hằng năm tổ chức đối thoại ít nhất 1 lần giữa người đứng đầu cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt chỉ tiêu có 100% địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt việc niêm yết công khai các quy định, quy chế, văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; có 100% cấp ủy, chính quyền thực hiện việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân theo quy định; phấn đấu 80% trở lên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn thực hiện các cuộc giám sát trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, tất cả doanh nghiệp nhà nước và hơn 70% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động hằng năm đúng quy định...

TAGS