Nhiều giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính

T.S |

Báo cáo kết quả triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, UBND tỉnh cho biết, đến nay tất cả TTHC tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được số hóa trong tiếp nhận theo đúng quy định. 

Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử cơ bản được thực hiện hợp pháp, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin. Đối với dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục gồm 1.199 dịch vụ công toàn trình và 439 dịch vụ công một phần trên địa bàn Quảng Nam.

Toàn tỉnh đã cấu hình 1.830 TTHC, khai báo 2.745 quy trình, 205 biểu mẫu và 56.211 tài khoản người dùng là cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận và xử lý 2.400 lượt hỗ trợ.

Đến nay đã có 168 đơn vị đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử của Vietel (116 đơn vị), VNPT (52 đơn vị) và hoàn thành cấu hình trên hệ thống về sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong đó lấy 2 tiêu chí về “Tiến độ giải quyết” và “Dịch vụ công trực tuyến” để theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác rà soát TTHC để triển khai nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, tổng hợp tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền về cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, giảm thành phần hồ sơ thủ tục; tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; phân cấp, ủy quyền giải quyết, trong đó tập trung vào các TTHC có tần suất giải quyết hồ sơ cao.

TAGS