Phân bổ 5 tỷ đồng thực hiện dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 14.6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1582 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho Sở Thông tin và truyền thông với số tiền 5 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng và chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 để triển khai dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn được giao đúng mục đích, hiệu quả; giải ngân kế hoạch vốn theo đúng thời hạn và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi theo quy định. Sở Kế hoạch và đầu tư theo dõi, giám sát, đôn đốc Sở Thông tin và truyền thông triển khai dự án đảm bảo tiến độ, thực hiện báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.

TAGS