Phấn đấu cung cấp 100% DVC trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2714 về cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến lên mức độ 4 của các cơ quan nhà nước trong năm 2021.

Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu về DVC trực tuyến tại Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Cung cấp đầy đủ 100% DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4 (đối với các thủ tục đủ điều kiện).

Nâng tỷ lệ cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2020; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán đạt 25%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến đạt 50%.

Bên cạnh đó, 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng DVC quốc gia; 100% hồ sơ của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được đồng bộ trạng thái trên Cổng DVC quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá...

TAGS