Phấn đấu cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

AN BÌNH |

(QNO) - Đây là mục tiêu UBND tỉnh giao các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tại Công văn 5479/UBND-KSTTHC về đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4; tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

Theo UBND tỉnh, tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh hiện ở mức rất thấp, khoảng 12,73%. Một số nhiệm vụ về tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến chưa hoàn thành đúng tiến độ, chưa đáp ứng được yêu cầu.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020 và xem xét, triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian. Hướng tới năm 2021, hầu hết DVC được cung cấp trực tuyến mức độ 4; đồng thời cung cấp DVC trực tuyến phải hiệu quả, tránh hình thức.

Thực hiện kết nối Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với các hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và DVC trực tuyến của Bộ Thông tin và truyền thông; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc để hỗ trợ thanh toán DVC trực tuyến, giúp nâng cấp các DVC trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4. Hoàn thành xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh trong tháng 10.2020 và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai DVC trực tuyến mức độ cao.

Các sở, ban ngành chỉ đạo đến từng bộ phận tại đơn vị rà soát, đơn giản hóa, tiến hành cắt giảm thời gian, yêu cầu không phù hợp, kiểm tra, kiểm thử các DVC. Đồng thời hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tin học hóa tái cấu trúc các quy trình để phục vụ liên thông, tích hợp dữ liệu vào Cổng DVC quốc gia. Xác định tỷ lệ ít nhất 30% dịch vụ công mức độ 4 làm mốc để hoàn thành trong năm 2020, tập trung rà soát toàn bộ các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã cung cấp (cả về số lượng và chất lượng, tiến độ), đăng ký chỉ tiêu trong tháng 9.2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông triển khai, áp dụng các DVC cấp huyện, cấp xã đồng bộ, trong đó chú trọng hoàn thành ngay nhóm các DVC tại Quyết định số 411/QĐ-TTg (ngày 24.3.2020) của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tăng cường hướng dẫn, tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Trung tâm Hành chính công tỉnh tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC sử dụng DVC trực tuyến để giải quyết công việc.

Đối với việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVC quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương chưa triển khai hoặc chậm triển khai tích hợp DVC ưu tiên thực hiện trên Cổng DVC quốc gia năm 2020 khẩn trương thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng DVC quốc gia.

TAGS