Phấn đấu từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử

MỸ LINH |

(QNO) - Quảng Nam phấn đấu từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đây là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục tiêu cụ thể là xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đã được phê duyệt, cập nhật. Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP). Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công (DVC) tỉnh với Cổng DVC quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng DVC tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử.

Phấn đấu tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 3 đạt 60%, mức độ 4 đạt 30%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đạt 30%. Tỷ lệ tích hợp các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng DVC quốc gia đạt 30%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 80%.

Phấn đấu 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 60% tại cấp huyện và 40% tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Hơn 80% máy tính trong các cơ quan nhà nước được cài phần mềm chống vi rút, mã độc và kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Để thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể như hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nền tảng, dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin và phát triển nguồn nhân lực. Tổng kinh phí triển khai kế hoạch hơn 80,8 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 54 tỷ đồng và chi thường xuyên hơn 28,8 tỷ đồng.

TAGS