Phê duyệt 1.078 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình

VĂN TOÀN |

(QNO) - Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1059 phê duyệt danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và danh mục DVC trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn Quảng Nam.

Hướng dẫn người dân tra cứu thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VĂN TOÀN
Hướng dẫn người dân tra cứu thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam. Ảnh: VĂN TOÀN

Theo đó có 1.078 DVC trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình, bao gồm cấp tỉnh 810 DVC, cấp huyện 201 DVC và cấp xã 67 DVC; 542 DVC trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần, bao gồm cấp tỉnh 517 DVC, cấp huyện 10 DVC và cấp xã 15 DVC.

UBND tỉnh giao Sở TT-TT tổ chức triển khai xây dựng, cấu hình các DVC được phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Trước ngày 15 hằng tháng công bố danh sách DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần trên địa bàn toàn tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tiếp nhận; người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trong thực hiện thủ tục hành chính.

TAGS