Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam

T.S |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3567 phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam, xây dựng tuân theo Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) và bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 30145 về Khung tham chiếu ICT cho đô thị thông minh của Bộ TT-TT. Ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh là việc sử dụng các hệ thống, phần mềm để thực hiện hoạt động dịch vụ, công vụ…

Tham gia sử dụng ứng dụng, dịch vụ thông minh và chính quyền điện tử là tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài tỉnh, kể cả người nước ngoài, nên tùy theo nhu cầu sử dụng dịch vụ mà Trung tâm điều hành phân quyền cho từng đối tượng sử dụng.

Ngoài tham gia trực tiếp tại Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; tổ chức, cá nhân có thể tương tác thông qua các kênh truy cập trên giao diện website, ứng dụng di động, Kiosk tra cứu thông tin hoặc Call Center (Tổng đài dịch vụ công 1022 Quảng Nam).

Vận hành trên các nền tảng đô thị thông minh (SCP), tích hợp và chia sẻ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, xác thực tập trung SSO, xác thực định danh, giám sát an toàn thông tin..., Đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam hướng tới cung cấp ứng dụng, dịch vụ theo các nhóm lĩnh vực về quản trị, con người, đời sống, di chuyển, môi trường, kinh tế.

Nền tảng đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam được xây dựng để tích hợp với hệ thống thông tin của tỉnh đang vận hành hoặc sẽ xây dựng trong tương lai. Một chức năng quan trọng của nền tảng liên thông đô thị thông minh đó là điều phối, vận hành, kiểm soát chất lượng các dịch vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Nền tảng đô thị thông minh tỉnh giúp hỗ trợ kết nối đồng bộ đến các hệ thống phần mềm đang quản lý phân tán, phần mềm từ các đơn vị cung cấp khác nhau, nhiều nền tảng công nghệ khác nhau.

TAGS