Phối hợp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

D.LỆ |

Chiều 5.5, Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025.

Hai bên cam kết phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người dân, doanh nghiệp và xã hội về cải cách hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và tỉnh; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được thực hiện mạnh trong CBCCVC gồm “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng người CBCCVC “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “CBCCVC nói không với tiêu cực”, CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Những nội dung được tuyên truyền trong CBCCVC như hiện đại hóa nền hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài...