Quảng Nam có 2.060 vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính

CHÂU NỮ |

* Quảng Nam được 3.156 biên chế công chức năm 2022

(QNO) - Tổng số vị trí việc làm (VTVL) trong các tổ chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam là 2.060 vị trí; trong đó cấp tỉnh là 676 VTVL, UBND cấp huyện là 1.384 VTVL.

Trong khi chờ các bộ ngành Trung ương ban hành hướng dẫn về VTVL, biên chế công chức trong các tổ chức hành chính, để đảm bảo cho việc giao biên chế công chức và tổ chức thi tuyển công chức năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch và quyết định liên quan thẩm định Đề án VTVL khối tổ chức hành chính của các sở ban ngành, UBND cấp huyện và dự kiến hoàn thành việc thẩm định Đề án VTVL trong quý 1.2022.

Tính đến nay, tổng số VTVL trong các tổ chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam là 2.060 vị trí (cấp tỉnh 676, UBND cấp huyện 1.384 VTVL). Trong đó có 377 VTVL lãnh đạo, quản lý (cấp tỉnh 172, cấp huyện 205); 1.135 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành (cấp tỉnh 220, cấp huyện 915); 294 VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (cấp tỉnh  146, cấp huyện 148); 135 VTVL hỗ trợ, phục vụ (cấp tỉnh 73, cấp huyện 62); và 119 VTVL hợp đồng lao động theo Nghị định 68 và Nghị định 161 của Chính phủ (cấp tỉnh 65, cấp huyện 54).

* Năm 2022, Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam 3.156 biên chế công chức, bằng số lượng biên chế so với năm 2021. Trên cơ sở này, UBND tỉnh đã quyết định tạm giao biên chế công chức năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh 3.126 biên chế.

UBND tỉnh đã kiến nghị Trung ương xem xét không tinh giản biên chế công chức, giữ nguyên số lượng biên chế đến năm 2025 như số lượng giao năm 2021 là 3.156 biên chế.

TAGS