Quảng Nam đề nghị bổ sung 926 biên chế viên chức trong năm 2022

CHÂU NỮ |

Theo báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của UBND tỉnh, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 25.422 người, tăng 1.203 người so với năm 2021; hợp đồng lao động theo Nghị định (NĐ) 68 ngày 17.11.2000 và NĐ 161 ngày 29.11.2018 của Chính phủ là 1.491 người, tăng 512 người so với năm 2021.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, số lượng người làm việc năm 2022 là 5.396 người, giảm 277 người so với năm 2021; hợp đồng lao động theo NĐ 68, NĐ 161 là 516 người. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, số lượng người làm việc năm 2022 là 1.855 người, giảm 20 người so với năm 2021; hợp đồng lao động theo NĐ 68, NĐ 161 là 110 người, giảm 75 người so với năm 2021.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng người làm việc năm 2022 là 238 người, giảm 15 người so với năm 2021; năm 2022 không có người thuộc diện hợp đồng lao động theo NĐ 68, NĐ 161; giảm 2 người so với năm 2021.

UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ GD-ĐT xem xét, tham mưu giao bổ sung 741 biên chế viên chức (số lượng người làm việc) đối với sự nghiệp GD-ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2022; đồng thời tham mưu giao tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ cho tỉnh Quảng Nam năm 2022 là 30.818 người (tăng 926 người so với năm 2021, tăng chủ yếu tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo).

TAGS