Quảng Nam đề nghị giữ ổn định 29.636 người hưởng lương từ ngân sách giai đoạn 2022 - 2025

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đề nghị Trung ương không cắt giảm và giữ ổn định số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh đến năm 2025 là 28.895 người và bổ sung 741 người làm việc trong các cơ sở giáo dục; bảo đảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 là 29.636 người.

Bộ Nội vụ thẩm định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022 của Quảng Nam là 28.895 người (bằng số lượng người UBND tỉnh giao năm 2021). Ngoài ra, toàn tỉnh có 967 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2022.

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của Quảng Nam làm căn cứ tính giảm 10% đến năm 2025 là 29.892 người. Như vậy đến năm 2025, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của Quảng Nam còn nhiều nhất là 26.902 người, giảm tối thiểu 2.990 người so với năm 2021.

Năm 2021, căn cứ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ của Quảng Nam được Bộ Nội vụ thẩm định là 29.892 người; HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao số lượng người làm việc ở từng lĩnh vực sự nghiệp của tỉnh. Trong đó, sự nghiệp giáo dục - đào tạo 24.307 người (81,3%), sự nghiệp y tế 3.915 người (13,1%), sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch - nghiên cứu khoa học - kinh tế và sự nghiệp khác 1.670 người (5,6%).

Do tăng số học sinh, tăng lớp học, UBND tỉnh đã đề nghị bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2021 - 2022 là 741 người (mầm non thiếu 429 người, tiểu học thiếu 337 người, THCS thừa 64 người, THPT thiếu 39 người) tuy nhiên vẫn chưa được bổ sung.

Theo Bộ Nội vụ, trong 3 năm 2023, 2024, 2025, Quảng Nam phải giảm tối thiểu 2.990 biên chế (mỗi năm giảm khoảng 1.000 biên chế). Tuy nhiên, UBND tỉnh cho rằng, với lộ trình giảm số người làm việc như trên; căn cứ thực trạng phân bổ số người làm việc của tỉnh hiện nay; việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120 năm 2020 của Chính phủ; triển khai thực hiện phương châm “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế”, việc Bộ Nội vụ dự kiến giảm số người làm việc đến năm 2025 đối với Quảng Nam là chưa phù hợp, gây rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước thực tế nêu trên, UBND tỉnh gửi Công văn số 8794 đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định không cắt giảm và giữ ổn định số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh đến năm 2025 là 28.895 người (bằng với số người làm việc thẩm định năm 2022), đồng thời xem xét thẩm định bổ sung 741 người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho tỉnh; bảo đảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh giữ ổn định trong giai đoạn 2022 - 2025 là 29.636 người. 

TAGS

Quảng Nam thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế

CHÂU NỮ |

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 của UBND tỉnh cho biết, đến năm 2021 Quảng Nam giảm được 10,8% biên chế công chức và 11,6% biên chế viên chức sự nghiệp so với năm 2015.