Quảng Nam giảm 126 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp sở và huyện

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam giảm 7 chi cục, 23 phòng thuộc sở, ban, ngành và tương đương; giảm 19 phòng thuộc chi cục; giảm 126 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 350 biên chế công chức, 3.936 biên chế viên chức…

Đó là kết quả thực hiện Nghị quyết số 39 (ngày 17.4.2015) của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Quảng Nam. 

Quảng Nam hiện có 21 sở, ban, ngành quản lý nhà nước cấp tỉnh; 13 chi cục, 115 phòng thuộc sở, ban, ngành và 42 phòng thuộc chi cục. So với trước khi triển khai Nghị quyết số 18 (ngày 25.10.2017) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Quảng Nam giảm 7 chi cục và tương đương, giảm 23 phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành; giảm 19 phòng thuộc chi cục.

Tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện hiện nay là 204 phòng và tương đương; giảm 18 phòng do thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 18.

Toàn tỉnh hiện có 901 đơn vị sự nghiệp, gồm 9 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 124 đơn vị thuộc sở, ban, ngành và 768 đơn vị thuộc UBND cấp huyện. So với trước khi triển khai Nghị quyết số 19 (ngày 25.10.2017) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Quảng Nam đã giảm 126 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 42 đơn vị thuộc sở, ban, ngành và 84 đơn vị thuộc UBND cấp huyện.

Năm 2022 Bộ Nội vụ giao Quảng Nam 3.156 biên chế, bằng số biên chế giao năm 2021. So với số được Trung ương giao năm 2015, Quảng Nam giảm 350 biên chế, tương đương 10%. 

Bộ Nội vụ giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh là 29.892 người. So với số được Bộ Nội vụ giao năm 2015, Quảng Nam giảm 3.936 biên chế viên chức, tương đương 12%.

Thực hiện Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu đúng tuổi và tinh giản biên chế, tính tới ngày 15.3.2022 là 4.336 người. Trong đó, có 273 công chức, 3.756 viên chức; cấp xã 294 người, doanh nghiệp 10 người, các tổ chức hội 3 người.

TAGS

Thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm

MỸ LINH |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa có Công văn số 889 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt một số nội dung trọng tâm theo Kết luận số 28 (ngày 21.2.2022) của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

"Lãng phí" chỉ tiêu biên chế ở Nam Trà My

NGUYÊN ĐOAN |

Số biên chế công chức, viên chức đang được huyện Nam Trà My sử dụng thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Địa phương kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức nhằm sớm khắc phục tình trạng “lãng phí” chỉ tiêu biên chế như hiện nay.

Hoàn thiện các mô hình tổ chức Đảng phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

N.ĐOAN |

(QNO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh như vậy khi định hướng về việc triển khai thực hiện Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3.2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 16.3.