Quảng Nam tạm giao 32.881 biên chế công chức và viên chức năm 2022

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2022, UBND tỉnh tạm giao 29.755 biên chế viên chức và 3.126 biên chế công chức cho 18 huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc tỉnh.

Trong số 29.755 biên chế viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (UBND cấp huyện 21.355 người, cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh 7.649 người, đơn vị thuộc tỉnh 751 người), có 28.758 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (24.189 người thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục - đào tạo, 2.943 người thuộc lĩnh vực y tế, 609 người thuộc lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao và 1.017 người thuộc lĩnh vực khác) và 997 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị (983 người thuộc lĩnh vực y tế và 14 người thuộc lĩnh vực khác).

Trong số 3.126 biên chế công chức tạm giao năm 2022, có 1.738 người thuộc các huyện, thị xã, thành phố; 1.303 người ở cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và 85 người ở đơn vị trực thuộc tỉnh.

Số biên chế công chức, số lượng người làm việc nêu trên không bao gồm số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 (17.11.2000) và Nghị định số 161 (29.11.2018) của Chính phủ.

Trên cơ sở tạm giao biên chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phân bổ biên chế theo quy định và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các Nghị định số 108 năm 2014, Nghị định số 113 năm 2018, Nghị định số 143 năm 2020 của Chính phủ và quy định hiện hành của Nhà nước.

* Xem số lượng biên chế viên chức TẠI ĐÂY >>

* Xem số lượng biên chế công chức TẠI ĐÂY >>

TAGS