Quảng Nam thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế

CHÂU NỮ |

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 của UBND tỉnh cho biết, đến năm 2021 Quảng Nam giảm được 10,8% biên chế công chức và 11,6% biên chế viên chức sự nghiệp so với năm 2015. 

Cụ thể, tổng biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao năm 2015 là 3.506 biên chế; năm 2021, Bộ Nội vụ giao 3.156 biên chế. Theo đó, UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 3.124 biên chế, thấp hơn số Bộ Nội vụ giao 32 biên chế; giảm 382 biên chế so với số giao năm 2015, tương đương 10,8%.

Đối với biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, năm 2015 Bộ Nội vụ thẩm định là 33.828 người; năm 2021, Bộ Nội vụ thẩm định và giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ của tỉnh là 29.892 người.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương là 29.892 người; giảm 3.936 người so với số giao năm 2015, tương đương là 11,6%. Như vậy, đến năm 2021 đã thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế so với năm 2015.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, số lượng xã trong tỉnh giảm từ 244 xã xuống còn 241 xã; số cán bộ, công chức cấp xã (không tính lực lượng công an chính quy) tính đến ngày 30.6.2021 2 là 4.708 người; trong đó có 2.468 cán bộ chuyên trách, 2.240 công chức cấp xã, giảm 9,36% so với năm 2015.

Qua thẩm định, phê duyệt cụ thể đề án vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, Quảng Nam dự kiến tổng biên chế công chức năm 2022 là 3.236 biên chế, tăng hơn so với năm 2021 là 80 biên chế, tỷ lệ tăng là 2,47%.

TAGS