Quảng Nam triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

CHÂU NỮ |

Ngày 6/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6019 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Quảng Nam.

Theo lộ trình kế hoạch, trong năm 2023, UBND tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Năm 2024 hoàn thành sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Năm 2025 tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025); hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã (hoàn thành trước 15/9/2023); triển khai công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC.

Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã; kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của ĐVHC hình thành sau sắp xếp; phân loại ĐVHC hình thành sau sắp xếp; thực hiện chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

Trước đó, ngày 30/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thông báo kết luận về phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để thành lập ĐVHC cấp huyện mới; đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức. Về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, thống nhất sáp nhập 16 ĐVHC cấp xã để thành lập 8 ĐVHC cấp xã mới.

Cụ thể, sáp nhập xã Sơn Viên và Quế Lộc (Nông Sơn); xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận (Hiệp Đức); xã Duy Thu và Duy Tân (Duy Xuyên); xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, xã Bình Chánh và Bình Phú (Thăng Bình); xã Tiên Cẩm và Tiên Sơn (Tiên Phước); phường Phước Hòa và An Xuân (TP.Tam Kỳ); thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh (Phú Ninh).

TAGS