Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

HÒA TIÊN |

(QNO) - Ngày 22.1.2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7.10.2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở để xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện đúng nguyên tắc đơn vị sự nghiệp công lập phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu); việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh phải được hoàn thành trước ngày 23.3.2021.

TAGS