Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

THỤC AN |

(QNO) - Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13.7.2021. 

Đề án với quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp; phát huy vai trò giám sát của người dân trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

 

Đồng thời, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp, phấn đấu tinh giản biên chế, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp được thực hiện dựa trên nguyên tắc đồng bộ, toàn diện; đảm bảo một đơn vị thực hiện nhiều nhóm chức năng, nhiệm vụ và một nhóm chức năng, nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; phù hợp với điều kiện về kinh tế của địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả; mô hình và quy mô phải phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc giải quyết chế độ cho viên chức phải đảm bảo đúng quy định và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động và gắn với việc tinh giản biên chế.

Tính đến 31.1.2021, tỉnh Quảng Nam có 169 ĐVSNCL với tổ chức bộ máy bên trong bao gồm 926 phòng. Trong đó: trực thuộc UBND tỉnh 10 đơn vị; trực thuộc cơ quan chuyên môn (và tổ chức tương đương) thuộc UBND tỉnh 74 đơn vị; trực thuộc UBND cấp huyện: 85 đơn vị (số liệu này không bao gồm các các cơ sở giáo dục phổ thông công lập).

 

Dự kiến kết quả sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 18 ĐVSNCL và 126 phòng, còn lại 151 ĐVSNCL và 800 phòng. Trong đó: trực thuộc UBND tỉnh 8 đơn vị; trực thuộc cơ quan chuyên môn (và tổ chức tương đương) thuộc UBND tỉnh 67 đơn vị; trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố: 76 đơn vị.

Lộ trình thực hiện: trước 30.7.2021 các sở, ban, ngành, ĐVSNCL trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7.10.2020 của Chính phủ triển khai thực hiện thành lập, tổ chức lại, giải thể ĐVSNCL theo nội dung đề án này; trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) quyết định hoặc triển khai thực hiện, quyết định đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt chi tiết tại đề án.

Trước ngày 30.9.2021, UBND tỉnh hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt lại đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên cở sở nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại đề án, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

TAGS