Sớm hoàn thiện hệ thống giải quyết thủ tục hành chính

TÂM ĐAN |

Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có nhiều chuyển biến sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 ngày 1.3.2022 về triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ hạn chế người dân phải đến cơ quan Nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: V.A
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ hạn chế người dân phải đến cơ quan Nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: V.A

Hồ sơ trực tuyến tăng

Theo Chỉ thị số 04, UBND tỉnh đặt mục tiêu tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến đối với các TTHC được UBND tỉnh phê duyệt dịch vụ công (DVC) mức độ 3, mức độ 4 đã liên thông, tích hợp vào Cổng DVC quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND tỉnh, nhiều địa phương đã vào cuộc bằng những mô hình cụ thể. Tại TP.Tam Kỳ, không dừng ở mô hình “Công dân không viết” được phát động trước đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng đẩy mạnh sử dụng DVC trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trong cơ quan nhà nước…

Nếu mô hình “Công dân không viết” mới dừng ở việc hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản trên Cổng DVC và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thì từ 1.7.2022, ít nhất 2 ngày/tuần (thứ 4 và thứ 5), các cơ quan, đơn vị, địa phương không được nhận hồ sơ giấy mà phải ưu tiên tiếp nhận hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo Sở TT-TT, về tình hình triển khai DVC trực tuyến, đến nay, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp tổng cộng 1.456 DVC trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 26 DVC trực tuyến mức độ 3 và 1.433 DVCTT mức độ 4 công khai trên cổng DVC. Thống kê trên cổng DVC, từ ngày 1.1 - 5.7.2022, có 39,26% DVC trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 28,80%.

Qua 5 tháng triển khai Chỉ thị 04, nhìn chung tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 từ cấp tỉnh đến cấp xã có tăng theo các tháng. Trên phạm vi toàn tỉnh, nếu như tháng 2.2022, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4 chiếm 20,3%, thì đến tháng 6 là 37,8% (trong đó, cấp tỉnh là 76,6%; cấp huyện 25%; cấp xã 31,1%).

Các sở, ban, ngành có hồ sơ thực hiện DVC trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 100% trong tháng 6 gồm: Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở KH-CN, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc tỉnh.

Nỗ lực hoàn thiện

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác tổ chức thực hiện, triển khai Chỉ thị 04 trên thực tế vẫn còn những tồn tại. Đó là, vẫn còn cơ quan, địa phương bố trí cán bộ, công chức vừa đảm nhận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhân viên Bưu điện tỉnh đã thay thế công chức Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ và hướng dân người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi làm thủ tục lý lịch tư pháp . Ảnh: V.A
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhân viên Bưu điện tỉnh đã thay thế công chức Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ và hướng dân người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi làm thủ tục lý lịch tư pháp . Ảnh: V.A

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện chưa làm tốt nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC của các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện; chưa nghiêm túc công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi để trễ hạn trả kết quả TTHC. Tình trạng sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa triệt để; chậm hợp nhất cổng DVC và hệ thống thông tin một cửa điện tử theo yêu cầu…

Để triển khai thành công việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá rõ thực trạng, nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế của cổng DVC và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đang vận hành.

Từ đó báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cụ thể phương án, kế hoạch, lộ trình hợp nhất cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC có đủ tính năng, chức năng theo quy định.

Sở TT-TT kiến nghị, để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương, ưu tiên phối hợp hoàn thiện biểu mẫu điện tử, cấu hình tài khoản thụ hưởng, thanh toán phí, lệ phí; thực hiện đăng ký biên lai thuế điện tử để cấu hình tích hợp vào hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đảm bảo thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đúng theo Nghị định số 45 ngày 8.4.2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT-TT tiếp tục hoàn thiện Bản đồ thực thi thể chế của tỉnh đồng bộ với 5 nhóm chỉ tiêu: công khai minh bạch, tiến độ kết quả giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ, chất lượng DVC và mức độ hài lòng tại Quyết định số 766 ngày 24.6.2022 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ tiêu về ICT Index, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ tiêm chủng, bao phủ vắc xin Covid-19… phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ tham mưu bổ sung hoàn thiện bộ chỉ số cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ đảm bảo với tình hình thực tế tại địa phương gắn liền với công tác chuyển đổi số; tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lấy kết quả giải quyết TTHC làm căn cứ chính để đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu đơn vị…

TAGS