Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sở Nội vụ vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo đó, chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, bộ phận một cửa cấp huyện, xã chủ động hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.

Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 6081 ngày 13.9.2021. Định kỳ tổ chức giao ban đánh giá kết quả, kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đối với hồ sơ thuộc danh mục TTHC mức độ 3, 4 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định. Hạn chế thấp nhất việc giải quyết hồ sơ theo hình thức trực tiếp đối với các TTHC đã được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đối với TTHC đã được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận chuyển trả kết quả, phải thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến theo quy định tại Nghị định 45 ngày 8.4.2020 của Chính phủ quy định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

TAGS