Thẩm định đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị, địa phương

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 31.8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5753 thẩm định đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Mục đích thẩm định nhằm rà soát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức và xác định từng vị trí gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở, ban ngành, UBND các địa phương, làm cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm theo quy định, khắc phục tình trạng thừa thiếu nhân lực, đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Việc thẩm định tập trung vào các nội dung chính gồm chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tương ứng. Thẩm định biên chế công chức và số hợp đồng lao động theo Nghị định 68, Nghị định 161; mô tả công việc, khung năng lực và ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thẩm định đề án, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến kết thúc trước ngày 31.10.2021.

TAGS