Thành lập Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở NN&PTNT

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trực thuộc Sở NN&PTNT trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (thành lập theo Quyết định số 3290 ngày 12.10.2011 của UBND tỉnh).

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản có chức năng tham mưu và thực thi pháp luật trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối.
Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản có chức năng tham mưu và thực thi pháp luật trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối (ảnh minh họa). Ảnh: C.N

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản có chức năng tham mưu Giám đốc Sở NN&PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản do Giám đốc Sở NN&PTNT quy định theo pháp luật hiện hành.

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở NN&PTNT và của Phó Giám đốc sở theo sự phân công của Giám đốc sở; có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở NN&PTNT để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

TAGS