Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Chính thức hoạt động từ ngày 31.3.2021, trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở trung tâm đặt tại số 159B Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ. Trung tâm là đầu mối tập trung các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

TAGS