Thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến và cơ chế một cửa tại các nghị quyết của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia đối với các DVC yêu cầu phải hoàn thành trong quý I, quý II năm 2021 theo Nghị quyết số 01 ngày 1.1.2021 của Chính phủ và các DVC giao cho địa phương chủ trì tại Quyết định số 406 ngày 22.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1652 ngày 29.3.2021.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát lại số lượng và tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Gửi danh sách thủ tục hành chính thuộc phạm vi và thẩm quyền tiếp nhận của cấp huyện, cấp xã để UBND cấp huyện phối hợp cung cấp số liệu.

Đối với thủ tục hành chính mà trong 3 năm gần nhất tính từ ngày 1.1.2019 đến nay không có hồ sơ phát sinh (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính) thì tổng hợp danh sách tên thủ tục hành chính, mã số thủ tục hành chính, cấp có thẩm quyền giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9.7.2021 để tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ đúng theo quy định...

TAGS